آی سی یو 1

نام مسئول : سرکار خانم فردوسی

بخش A : داخلی 167-168

بخش B : داخلی 169-170

بخش C : داخلی 171-172

 

موقعیت واحد : طبقه همکف - ورودی ساختمان - سمت راست