آی سی یو 2

نام مسئول : آقای تاریقلی

شماره داخلی : 185 - 186 - 187

موقعیت واحد : طبقه اول