آی سی یو 3

نام مسئول : سرکار خانم میرزایی

شماره داخلی : 380 - 381

موقعیت واحد : طبقه همکف - جنب اورژانس