آی سی یو 4

نام مسئول : سرکار خانم محمدزاده

شماره داخلی : 248 - 249

موقعیت واحد : طبقه سوم