بخش جنرال مردان1

نام مسئول : سرکار خانم آقاخانی

شماره داخلی : 191 - 192

موقعیت واحد : طبقه اول - روبروی اتاق عمل