بخش جنرال مردان2

نام مسئول : جناب آقای مقدم

شماره داخلی : 225 - 226

موقعیت واحد : طبقه دوم - روبروی اتاق عمل