بخش جنرال زنان

نام مسئول : سرکار خانم ذوقی

شماره داخلی : 241 - 242

موقعیت واحد : طبقه سوم