بخش اورژانس

نام مسئول : سرکار خانم همتی

شماره داخلی : 101 - 102

تحت نظر ______ داخلی 104

تروما ______ داخلی 105

تریاژ ______ داخلی 106

 

موقعیت واحد : طبقه همکف