دراین واحد ، با همکاری سرکارخانم میرزایی و خانم الفتی ، امور مربوط به مددکاری طبق دستور مقام مافوق پیگیری و رسیدگی می گردد .

شـرح مختصری از وظایف  :

راهنمايي و هدايت بيماران جهت استفاده از خدمات بيمه اي و تصميم و گسترش بيمه همگاني

ارتباط مستقیم با کارشناسان بیمه های درمانی در ارتباط با مشکلات بیمه ای بیماران

معرفی افراد فاقد خانواده و فاقد شناسنامه به بهزیستی

برقراری ارتباط مناسب و همکاری و هماهنگی با مراجع قانونی به منظورتشخیص هویت بیماران

پيگيري اقدامات مددكاري تاحصول نتيجه و قادرسازي بيماران و سايرمددجويان

مشاركت در برنامه هاي كنترل و پيشگيري بحرانهاي اجتماعي

مشاوره و ايجاد ارتباط مطلوب و سالم بين بيمار، موسسه، خانواده به منظور حل مشكل آنان

 و انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق . . .

 

شماره داخلی واحد : 148