ریـاست

	         

                                                                          دکترحسن امیـری

        

*فارغ التحصیل رشته طب اورژانس ازدانشگاه علوم پزشکی ایران درسال1385

*فارغ التحصیل دوره فلوشیپ سم شناسی وسمومیتهاازدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
درفروردین ماه 92

سوابق:

*عضوگروه راه اندازی رشته طب اورژانس دردانشگاه علوم پزشکی تبریزدرسال1385

*عضوهیئت علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریزازسال 85 لغایت 89

*رئیس بخش اورژانس بیمارستان امامرضا(ع)تبریزازسال 86 لغایت 89

*رئیس کمیته مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی تبریز

*عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ازسال 89 تا کنون

                                        تلفن تماس: 55228585