واحـد بهبـود کیفیت :

در بيمارستان شهداي هفتم تير دفتربهبود كيفيت با نظارت مستمر و دقيق تلاش مي كند تا انجام مسئوليت هاي ذاتي و پايش هاي عملكردي مهم در حوزه هاي مختلف درماني و مديريتي در راستاي تحقق اهداف عاليه وزارت بهداشت و درمان جمهوري اسلامي حركت نمايد و موجب رشد روزافزون سيستم درماني كشور گردد. اين دفتر به طورمستقيم تحت نظارت رياست بيمارستان قراردارد .

 

 اهم فعاليت هاي اين واحد به شرح زير است:

تهيه و تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان

تهيه برنامه عملياتي ساليانه

برنامه ريزي جامع جهت استقرارنظام اعتباربخشي در بيمارستان

پايش چگونگي پيشرفت استقرار نظام اعتبار بخشي

پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت درسازمان و پايش شاخص هاي كيفي موجود

تهيه و تدوين شاخص هاي مورد نيازمسئولان بيمارستان

ارتباط مستمربا مسئولان بيمارستان جهت حل مشكلات

تهيه و تدوين دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مرتبط

جمع آوري اطلاعات و تجزيه وتحليل آماري نسبت به فعاليت هاي مربوطه

ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني

ايجاد هماهنگي با ساير واحدهاي بيمارستان

دفتر بهبود كيفيت بيمارستان جهت يكپارچه سازي فعاليت هاي خود داراي 2 واحد به شرح زير مي باشد:

 

-   واحد اعتباربخشي

-   واحد آموزش به بيمار

 

واحد اعتبار بخشي:

دراين قسمت با توجه به گستردگي موضوعات مختلف مسئولين هر واحد يا بخش داراي شرح وظايف تعيين شده مي باشند كه براساس دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت مطبوع اقدام مي نمايد.

 

واحد آموزش به بيمار:

اين واحد از واحدهاي جديد التاسيس مي باشد كه وظيفه آموزش به بيماران و همراهان را در ابتدا و حين بستري و ترخيص برعهده دارد كه مسئوليت اين واحد با سركار خانم تيربند،كارشناس پرستاری، مي باشد.