نیمسال اول 1396
 
  ماه فروردین اردیبهشت خرداد
  روز هفته 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 2 2
  تاریخ 14 16 21 23 28 30 4 6 11 13 18 20 25 27 1 7 8 22 29
نام کمیته دبیر
کسورات آ.نصیرپور           2           2     1        
مدیریت خطر حوادث و بلایا د.معصومی  آ. زارع 2           2               2        
اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای د.شجاعی       2           2         3        
اورژانس.تعیین تکلیف بیماران(مدیریت تخت ) خ.همتی   1           1               1      
حفاظت فنی وبهداشت کار خ.محمدی   2           2               2      
بهبود کیفیت د. شجاعی       3                 1     3      
کنترل عفونت خ. ستوان     1           1               1    
مدیریت اطلاعات وسلامت وفناوری اطلاعات آ.اصغرزاده     2           2               2    
طب انتقال خون خ.پریزادیان       1           1             3    
دارووتجهیزات پزشکی د. تفنگچی         1           1             1  
مرگ ومیروعوارض آسیب شناسی ونسوج آ.خدایی خ.صداقت الو          2           2             2  
آی.سی.یو خ. محمد زاده           1           1           3  
بهداشت محیط آ.زارع 1           1                       1
کارگروه درامدهزینه واقتصاد درمان خ. پروین خزایی           3           3             2
ارتقاء سلامت د.سلطانی         3               2           3

 

 

 

  ماه تیر مرداد شهریور
روز هفته 1 2 2 1 2 2 1 2 2 23 30 1 2 2 2 2
تاریخ 4 12 19 25 26 2 8 9 16 23 30 5 6 13 20 27
نام کمیته دبیر
کسورات آ.نصیرپور   1       1             1      
مدیریت خطر حوادث و بلایا د.معصومی  آ. زارع   2       2             2      
اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای د.شجاعی   3       3             3      
اورژانس.تعیین تکلیف بیماران(مدیریت تخت ) خ.همتی 1           1         1        
حفاظت فنی وبهداشت کار خ.محمدی 2           2         2        
بهبود کیفیت د. شجاعی 3           3         3        
کنترل عفونت خ. ستوان     1         1           1    
مدیریت اطلاعات وسلامت وفناوری اطلاعات آ.اصغرزاده     2         2           2    
طب انتقال خون خ.پریزادیان     3         3           3    
دارووتجهیزات پزشکی د. تفنگچی         1       1           1  
مرگ ومیروعوارض آسیب شناسی ونسوج آ.خدایی خ.صداقت الو          2       2           2  
آی.سی.یو خ. محمد زاده         3       3           3  
بهداشت محیط آ.زارع       1           1           1
کارگروه درامدهزینه واقتصاد درمان خ. پروین خزایی       2           2           2
ارتقاء سلامت د.سلطانی       3           3           3