امروزه موضوع اعتباربخشی با هدف ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار جایگاه ویژه ای یافته است.

بدون شک موفقیت هر سازمانی در گرو وجود یک نظام ارزشیابی و نظارت کارآمد و با کفایت است. فقدان یک نظام ارزشیابی و اعتباربخشی موثر برای بیمارستان، به لحاظ اهمیت بالای این سازمان علاوه بر افزایش هزینه های درمانی، سلامت کل جامعه را نیز به مخاطره خواهد انداخت.

بیمارستان شهدای هفتم تیــر در راستای دست یابی به اهداف ذکر شده، مدل ملی اعتباربخشی را مبنای فعالیت های خود قرار داده و پیش زمینه های لازم را جهت پیاده سازی این استانداردها برقرار نموده است تا بتواند با عنایت پروردگار و همکاری کارشناسان بتواند در ارزشیابی وزارت بهداشت درجه ۱ عالی را کسب نماید.