با تشکر از همکاری و احساس مسئولیت شما ،به اطلاع میرساند

  از طریق این صفحه میتوانید جواب فرم ارسالی خطاهای پزشکی را پیگیری نمائید .
لذا تصمیمات اتخاذ شده درکمیته ایمنی بیمار به شرح ذیل اعلام می گردد :

 

پاسخ كد پيگيري hrb52vu5
 
 
1-دفتر پرستاری موظف گردید وجود پروتکل چک و اجرای دستورات پزشک در هر بخش موجود و دردسترس باشد.

2- در تمامی بخش ها سرپرستار موظف به چک راند بیست و چهار ساعته می باشند

3-از طریق معاونت درمان به کلیه پزشکان تاکید شد در نگارش دستورات و خوانا بودن آن اهتمام ورزند .

 

 


پاسخ کد پیگیری   55w7zae6

 


·      مقرر گردید در کلیه شیفت های صبح زنجیر های نگهدارنده توسط خدمات از نظر استحکام چک گردد .

 

·      چرخ دستگاه بیهوشی آسیب دیده مورد تعمیر قرار گرفت.

 

·      زنجیرهای نگه دارنده توسط مهندسی پزشکی مورد بازدید قرار گیرد .

 

·      توسط سرپرستار اتاق عمل به همکاران خدمات در خصوص جدیت و عدم سهل انگاری در انجام وظایف تذکر داده شد.

 


     پاسخ کد پیگیری  1ZX9K4FE_1CSD2Y57_GYJ2YX31_7PHNV718_W171R6V1

موارد مذکور مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد به پرسنل مربوطه با ارائه جـزوه آموزشی روشهای صحیح کاری در واحد ، اطلاع رسانی شود و همچنین قرار شد در مورد بیمارانی که نام مشابه دارند از طریق برچسب گذاری ، مسئله مربوطه مرتفع گردد .