اخبار مهم
 • اطلاعیه مهم درخصوص سفرهای اقامتی و زیارتی
  قابل توجه کلیه پرسنل محترم . . . .

 • هشدار به همکاران . . .
  درخواست وجه از پرسنل با عناوین مسئولین و مدیران

 • سامانه گزارش خطاهای پزشکی

                                                 

مـدیــرپرستاری                                 معــرفی دفتـرپرستاری

 

تقویم دوره های آموزشی

 

 

  ویدئوهای آموزشی  تصاویر آموزشی  متـون آموزشی آزمــــون

 

 برخی از وظایف اصلی عبارتند از:

1.  تعیین اهداف،نیازهای آموزشی و الویت بندی آموزشی

2.  اجرای برنامه های آموزشی مستمرومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

3.  هماهنگی،همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان درکلاسهای آموزشی مداوم برابربرنامه های جامع آموزشی      واحدذیربط

4.  همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدهاجهت نیازسنجی آموزشی

5.  همکاری و مشارکت در تدوین و بازنگری خط مشی ها

6.  هدایت و یکپارچگی سرپرستاران در اعتباربخشی و مستندسازی

7.  حضوردرکمیته مرگ و میر پری ناتال و کاهش مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه

8.  عضوکمیته تعیین تکلیف بیماران بستری

9.  همکاری و هماهنگی بامعاون آموزشی بیمارستان جهت برگزاری پایگاهها ودوره های آموزشی

10.  تعیین شاخصهای آموزشی و جمع آوری داده های مربوط به شاخص ها

11.  همکاری در تدوین و بازنگری فرایندهای مدیریت پرستاری

12.  مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی واحدمدیریت پرستاری

13.  مشارکت در ارزشیابی سالیانه کارکنان پرستاری

14.  نظارت وکنترل آزمون های اولیه و دوره ای کارکنان پرستاری

15.  مشارکت درتدوین و بازنگری شرح وظایف کارکنان پرستاری

16.  صدورگواهینامه شرکت کنندگان دوره های آموزشی ازطریق سیستم جام

17.  هماهنگی باسایرمراکزآموزشی خارج بیمارستانی جهت برگزاری دوره های آموزشی

 

شماره تماس واحد : 83_55228581_ داخلی205

 

ویدئوهای آموزشی   تصاویر آموزشی متـون آموزشیشـرح وظایف :
 
گام اول
1-نیاز سنجی آموزشی بیماران
2-تهیه محتوی آموزشی بر اساس نیاز سنجی اعلام شده
3-تهیه مقررات هر بخش
4-آموزش و آماده سازی پرسنل جهت آموزش بدو ورود
گام دوم
1-تهیه رسانه های آموزشی
2-شروع آموزش بدو ورود
گام سوم
1-تشکیل جلسات آموزشی پرسنل پرستاری(مهارت های برقراری ارتباط-اصول آموزش به مددجو-روش های آموزشی ورسانه های آموزشی)
2-آشنا سازی پرسنل با پروتکل آموزش سلامت به مددجو
3-هما هنگی جهت تکثیر رسانه های آموزشی تهیه شده
 
فعالیت های سوپر وایزر آموزش بیمار :
 
 • برگزاری جلسه با سر پرستاران برای یکسان سازی اهداف آموزشی
 • انتخاب و تعیین رابطین آموزش جهت اجرایی شدن اهداف آموزش بیمار در هر بخش با نظر سرپرستار وعلایق پرسنل
 • آموزش گروهی  وفردی رابطین درزمینه نحوه ارائه آموزش وهمکاری با واحد آموزش بیمارواگاه نمودن ایشان از حدود انتظارات
 •  هماهنگی برای برگزاری آزمون درون بخشی   از محتوی آموزشی ارائه شده . توسط سرپرستاران در بخش ها برطبق الویت بندی فراگیری محتوی اموزشی در هر بخش
 • تهیه پوستر آموزشی بهداشتی
 • حسابرسی فرم رضایتمندی بیماران وتهیه نمودار هر سه ماه یکبا برای کلیه بخش ها
 • ممیزی بالینی آموزش بیمار برظبق چک لیست  اعتبار بخشی  بصورت ماهیانه ورسم نمودار فصل در بخش ها ی بستری
 • نظارت مستمر بر کیفیت ارائه اموزش بیمارواطلاع رسانی نارسایی ها به سرپرستاران وپرسنل ضمن ارائه گزارش کتبی
 • تهیه پاور پوینت از مطالب آموزشی ویژه بیمار در زمینه تشخیص های  شایع این مرکز
 • تهیه لمینت آموزشی ونصب در راهرو و لابی و در مانگاه جهت مطالعه مراجعه کنندگان
 • اقدام به تهیه دی وی دی آموزشی جهت تشخیص ها وبیماری های شایع این مرکزبرای بیماران
 • تماس پس از ترخیص برای بیماران پر خطر ترخیص شده از بخش های جنرال  وآی سی یو 
 • ارائه پاسخ به سوالات درمانی  بعد از ترخیص بیماران همه روزه از ساعت 8صبح الی13/30

لازم به ذکراست صحت محتوای هر مطلب اموزشی وپمفلت به تایید مدیر گروه مربوطه وواحد فیزیوتراپی وکارشناس ارشد تغذیه رسیده است .

 سوپروایزر کنترل عفونت مشاوری مطلع بوده و نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضاء فعال کمیته کنترل عفونت بیمارستان است . نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخشهای بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت میباشد.


برخی از وظایف اصلی عبارتند از:

1. تهیه گزارش از کلیه موارد عفونت پس از بررسی پرونده بیماران و گزارشهای آزمایشگاه به منظور تکمیل فرمهای مربوطه،به عبارتی نظارت و مراقبت(surveillance)،تحقیق و بررسی کنترل عفونت در بیمارستان

2. درخواست انجام نمونه برداری از افراد و مکانهای مشکوک به عفونت

3. همکاری و مشورت دربکارگیری بهتر امکانات موجود و مجزاسازی بیماران عفونی بخشها

4. نظارت بر نحوه اجرای روشهای ضدعفونی ونظافت طبق استانداردهای موجود

5.آشناسازی کادر درمانی و مدیران با عفونتهای بیمارستانی از طریق برگزاری سمینار و تهیه مقالات آموزشی

6. ترتیب جلسات آموزشی با پرستاران در تمامی شیفتها به صورت کارگاههای بحث و گفتگو و نیز تهیه و ارائه اطلاعات تخصصی پرستاری در زمینه شناسائی،پیشگیری و مانیتورینگ کنترل عفونت در داخل بخشها

7. نظارت بر اجرای دقیق دستورالعملها و پیشنهادات کمیته کنترل عفونت و گزارش نتایج و ارزیابی های خود به گروه کنترل

8. شرکت فعال ومنظم در جلسات گروه و کمیته کنترل عفونت و تهیه گزارش کار به کمیته مربوطه و همچنین کمک به کمیته به منظور برنامه ریزی و تعیین خطی مشی در جهت کنترل عفونت

9.حضور مستمر در زمینه تدوین خطی مشی ها و روشهای کنترل عفونت با توجه به چک لیست اعتباربخشی بیمارستانها و ارائه چک لیستهای نظارتی و ارزیابی بیمارستان از نظر کنترل عفونت با توجه به خطی مشی های اختصا صی کنترل عفونت

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت براساس اصول مدیریتی نیز بشرح زیر می باشد

1-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی وانجام پژوهش
2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت هابرای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3-همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظورپیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی
 
 
4-شرکت در جلسات و دورههای آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار میشود 

 
5-تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
 
 
6-ارزیابی وسایل وتجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان 

 
7-نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی وپیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت  قوانین و مقررات کنترل عفونت 

 
8-بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدیداحتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم

9-تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاریکمیته کنترل عفونت
 
 
10-نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور 

 
11-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود 

 
12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص ، تحقیق ،کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی

13-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

    ویدئوی آموزشی بهداشت دست (فرمت mwv)

  

مواردی که باید دستها شسته شوندعبارتند از :
 
• در فواصل تماس با بیماران و قبل از تهیه داروهای بیماران
• قبل از مراقبت از بیماران آسیب پذیر مانند نوزادان و افراد دچارسرکوب شدید سیستم ایمنی
• قبل از انجام اقدامات تهاجمی
• بعد از دست زدن به اشیایی که احتمال آلودگی آن ها با میکروب های بیماریزا وجود دارد و یا پس از مراقبت از بیمارانی که احتمال دارد با میکروبهایی که از لحاظ اپیدمیولوژی اهمیت خاصی دارندکلونیزه شده باشند مانند باکتری های مقاوم به چند نوع آنتی بیوتیک .
• قبل و بعد از تماس با زخم
• پس از در آوردن دستکش ها از دست.

 
روشهای رعایت بهداشت دست عبارتنداز:
 
الف - روش Hand rub  :
 
بمنظورضد عفونی دست با استفاده از محلول های مایع  با بنیان الکلی جهت Hand rub مقدار کافی از محلول را در کف دست خود ریخته وطبق دستورالعمل کنترل عفونت و بهداشت دست عمل شود .

 
ب – روش صحیح شستن دست با آب و صابون Hand Wash :
 
•     در صورت امکان همیشه از آب تمیز، روان و لوله کشی استفاده نمائید .
•     ابتدا دستها را با آب مرطوب کنید سپس با استفاده از صابون دستشویی دستها را بهم بمالید بنحوی که کلیه سطوح دستها را بپوشاند.    
•     با استفاده از حرکات چرخشی کف دستان و بین انگشتان را محکم بهم بمالید .
•     دستها را کاملاً آبکشی نمائید .
•     با حوله پارچه ای تمیزو یا حوله کاغذی یکبار مصرف دستها را کاملاًخشک نمائید .
•    با همان حوله یا دستمال کاغذی استفاده شده  شیر آب را ببندید و سپس جهت شستشوی مجدد حوله را به بین مخصوص لاندری کثیف و یا                  در صورتی که دستمال یکبار مصرف است آن را در سطل آشغال بیندازید .
 


 

 

 

 

 

mailدر حال بــــروز رسانی مطالب صفحه . . . .

 

 

mailدر حال بــــروز رسانی مطالب صفحه . . . .