شرح وظایف :


ارجاع نامه هاي ماشين شده به رئيس يا معاونين براي امضا

تطبيق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد تأييد و گواهي آن ها

دريافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي رسيده و تقسيم آن

تقسيم كار بين كاركنان دبيرخانه و مراقبت بر حسن انجام وظايف آنان

نظارت مستقيم بر كاركنان دبيرخانه ، بايگاني ، ماشين نويسي و نامه رسانان  

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

داخلی : 556