شرح وظایف :

همکاری با کلیه واحدهای مرکز حسب مورد

تلاش در جهت توسعه فردی و واحد مربوطه

هماهنگی با مسئول امور عمومی جهت انجام امور جاری مرکز

هماهنگی جهت برگزاری همایش ها، کارگاه ها و جلسات

پی گیری کارهای کارشناسی محول شده به واحدها

شناسایی، تدوین و مستندسازی فرایندهای کاری دفتر مدیریت

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

داخلی : 500 - 501