آی سی یو 5

نام مسئول : سرکار خانم ولی ئی

شماره داخلی : 230

موقعیت واحد : طبقه دوم - ابتدای راهرو - سمت چپ