سی سی یو

نام مسئول : سرکار خانم مهربانی

شماره داخلی : 223 - 224

موقعیت واحد : طبقه دوم - انتهای بخش مردان 1