اتـاق عمل

 

نام مسئول : سرکار خانم اسماعیل زاده

 

 

اتاق عمل طبقه اول _____ داخلی 177 - 179

اتاق عمل طبقه دوم _____ داخلی 213 - 211